Together
for Health

Avís legal

 

1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA SOCIETAT

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa l'usuari que accedeixi a la present pàgina web (d'ara endavant, el “Usuari”) que el titular de la pàgina web (d'ara endavant, “Pàgina Web ”) és NOUCOR GROUP, S.L. (d'ara endavant, “NOUCOR”) les dades d'identificació de les quals són les següents:

 • Número d'identificació fiscal: B06829485.
 • Domicili social: Avda. Camí Reial , núm. 51-57, Polígon Industrial Riera de Caldes, 08184 – Palau Solità i Plegamans (Barcelona).
 • Dades del registre: Inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 42.034, foli 190, full M-744330.

L'Usuari pot efectuar les consultes a través dels punts de contacte descrits a la secció de Contacte o bé remetent un escrit per correu postal a l'adreça assenyalada o bé a través del correu electrònic de contacte.

 

2. ACCÉS I FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB

Aquest Avís Legal regula l'accés i l'ús als continguts i serveis oferts per Noucor a través de la Pàgina Web. L'accés, la navegació i l'ús del Pàgina Web comporta i suposa l'acceptació per l'Usuari de les condicions previstes en aquest Avís Legal.

En qualsevol moment, NOUCOR es reserva el dret a modificar, la presentació, configuració i contingut de la Pàgina Web, així com també les condicions requerides per al seu accés i ús de la Pàgina Web. L'accés i la utilització de la Pàgina Web després de l'entrada en vigor de les modificacions en el contingut i/o en el seu Avís Legal suposen l'acceptació de les condicions previstes en aquest.

 

3. UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la Pàgina Web estant obligat a:

 • Accedir i utilitzar la Pàgina Web de conformitat amb el que estableix aquest Avís Legal.
 • Acceptar i complir el que estableix aquest Avís Legal, i en qualsevol document que en formi part integrant.
 • Utilitzar els continguts, materials i informació disponibles per a ús intern i personal, i no per a la posterior distribució, publicació, exhibició pública, preparació d'obres derivades o per facilitar la realització d'aquestes activitats de qualsevol altra manera.
 • Complir el que estableix la legislació vigent.
 • No utilitzar els continguts, materials i informació disponibles per a la presa de decisions.
 • Facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades als diferents formularis, i mantenir-les actualitzades, atès que faci ús de la Pàgina Web;
 • No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic;
 • No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;
 • No provocar danys als sistemes físics i lògics de la Pàgina Web, dels proveïdors de NOUCOR o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • No utilitzar els continguts de la Pàgina Web i la informació de la mateixa per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers;
 • No intenteu accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els vostres missatges.

NOUCOR es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Pàgina Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al portal. Per això, recomanem que l'Usuari el llegeixi periòdicament.

 

4. RESPONSABILITATS

a) Responsabilitat per l'ús de la Pàgina Web: L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la Pàgina Web, i NOCOR queda exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l'Usuari.

NOUCOR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la Pàgina Web. Tot i això, NOUCOR no assumeix cap garantia amb relació a la presència d'errors o possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquesta Pàgina Web.

L'Usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra NOUCOR basada en la utilització de la Pàgina Web per l'Usuari. Si escau, l'Usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats a NOUCOR amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

b) Responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web: NOUCOR exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic.

Així mateix, també s'exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega a les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legitimes fora del control de NOUCOR. Aquesta està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat a la Pàgina Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

c) Responsabilitat per contingut: NOUCOR no es farà responsable, si no és en aquells extrems a què obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d'activitat que realitzeu sobre els textos i/o fotografies que estiguin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

D'altra banda, NOUCOR no serà responsable de la informació enviada per l'Usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. En el moment que NOUCOR tingui coneixement efectiu que allotja dades com les referides anteriorment, es compromet a actuar amb diligència per retirar-les o fer impossible accedir-hi.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions de la present Pàgina Web, ho pot fer adreçant-se a NOUCOR a través de les adreces de contacte indicades a la present Pàgina Web.

 

5. ENLLAÇOS DE TERCERS

a) Pàgina web enllaçant: Els tercers que tinguin la intenció d'incloure a la seva pàgina web un enllaç d'aquesta Pàgina Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inadequats i/o il·lícits. En cap cas, NOUCOR es fa responsable del contingut de la pàgina web del tercer, ni promou, garanteix, supervisa ni en recomana els continguts. En cas que, la Pàgina Web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l'enllaç de manera immediata.

b) Web enllaçada: En aquesta Pàgina Web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l'Usuari accedir-hi. No obstant això, NOUCOR no es fa responsable del contingut d'aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l'Usuari l'encarregat d'acceptar i comprovar els accessos cada cop que hi accedeixi. Aquest Avís Legal només es refereix a aquesta Pàgina Web i continguts de NOUCOR, i no s'aplica als enllaços o a les pàgines webs de tercers accessibles a través de la Pàgina Web.

Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica el suport, l'aprovació, comercialització o cap relació entre NOUCOR i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

 

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els continguts de la Pàgina Web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de NOUCOR o de les seves afiliades i, amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies , i altres elements que apareixen a la Pàgina Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la Pàgina Web estan protegits per la Llei.

NOUCOR no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva Web i els serveis que s'hi ofereixen.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, la distribució, la comercialització, la transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta Pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de NOUCOR o del titular dels mateixos.

 

7. PUBLICITAT

A la Pàgina Web es podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remés per a la seva inclusió a la Pàgina Web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

NOUCOR no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta Pàgina Web podeu posar-vos en contacte amb NOUCOR a través dels mitjans indicats a l'inici.

 

8. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Per conèixer el tractament que NOUCOR durà a terme de les dades personals que tracti a través de la present Pàgina Web, podeu adreçar a la Política de Privacitat. Preguem llegiu atentament aquest text legal abans de facilitar-nos les vostres dades personals.

 

9. LEGISLACIÓ APLICABLE

L'Avís Legal es regirà i s'interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, NOUCOR i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. NOUCOR perseguirà l'incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda de la Pàgina Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

 

10. CONTACTE

Per a qualsevol consulta o comentari sobre aquest Avís Legal es podrà posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic hello@noucor.com.