Together
for Health

Política de privacitat

 

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, us informem sobre la recollida, tractament i ús de les vostres dades personals per NOUCOR GROUP, S.L. mitjançant la utilització de la present pàgina web.

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat del responsable: NOUCOR GROUP, S.L.

Codi d'identificació fiscal: B06829485

Adreça: Av. Camí Reial , núm. 51-57, 08184 – Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

Correu electrònic: dataprotection@noucor.com

 

Amb quines finalitats tractarem les vostres dades i quina és la legitimació per tractar-les?

A NOUCOR GROUP, S.L. (d'ara endavant, “NOUCOR”) tractem les dades personals que ens faciliti, així com totes aquelles que siguin demanades a través de la present pàgina i les que derivin de la seva relació amb nosaltres amb les finalitats següents:

 • Formulari de consultes generals: gestionar i respondre als dubtes i/o consultes que ens plantegin.
 • Formulari de contacte de farmacovigilància:
  • Gestionar les comunicacions de farmacovigilància i en cas que sigui necessari, donar seguiment a les reaccions o esdeveniments adversos sobre medicaments o productes de la nostra titularitat, i que vostè ens hagi comunicat.
  • Complir amb les obligacions que com a empresa farmacèutica ens pertoquen en matèria de farmacovigilància.
  • Notificar a les autoritats sanitàries competents nacionals i internacionals la informació sobre les reaccions adverses comunicades.
 • Formulari de contacte de negoci: gestionar i respondre als dubtes i/o consultes que ens plantegin.
 • Formulari de contacte de talent: avaluar la candidatura per a la posició d'ocupació oberta a NOUCOR, gestionar el procés de selecció de personal i la relació amb vostè com a candidat.
 • Telèfons de contacte: gestionar i respondre als dubtes i/o consultes que ens plantegin telefònicament, i en cas que sigui necessari, fer seguiment a les reaccions o esdeveniments adversos sobre medicaments o productes de la nostra titularitat, i que vostè ens hagi comunicat.

Amb motiu de la gestió de les comunicacions amb les finalitats definides més amunt, ens podrem posar en contacte amb vostè telefònicament, així com per correu electrònic. La base legal per al tractament de les vostres dades personals serà el consentiment prestat per part seva en el moment de (i) enviar-nos la vostra sol·licitud a través del formulari de contacte, si heu fet servir el formulari, i ( ii ) continuar amb la trucada telefònica realitzada , si heu fet servir la línia telefònica.

 

Quines dades tractem?

En el marc de les funcionalitats ofertes a través d'aquesta pàgina web, i condicionat a les finalitats prèviament indicades, a NOUCOR tractem dades identificatives i de contacte com són nom i cognoms, correu electrònic i si ens ho proporciona, el telèfon.

No obstant això, per al cas que ens hagi contactat per comunicar reaccions o esdeveniments adversos sobre els nostres productes, podrem sol·licitar-li, a més de les seves dades identificatives i de contacte, informació personal addicional relativa a la seva salut o història clínica. Qualsevol dada personal proporcionada relativa a esdeveniments adversos o altres activitats relacionades amb farmacovigilància serà utilitzada únicament per a aquestes finalitats.

Finalment, en el supòsit que ens hagi facilitat el seu currículum i altres dades personals de caràcter professional, us informem que tractarem les dades personals incloses en aquest, amb la finalitat exposada a l'apartat anterior.

 

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Com a regla general, NOUCOR no comunicarà les vostres dades personals a tercers, excepte en compliment d'obligacions legals.

Les vostres dades poden ser cedides a companyies del grup societari de NOUCOR, sobre la base legal del consentiment de l'interessat i l'interès legítim de NOUCOR, ja que s'utilitza un sol formulari (general, negoci, talent i farmacovigilància) i un sol número de telèfon per a totes les societats del grup NOUCOR als efectes de sol·licitud d'informació, assumptes relatius a farmacovigilància i ocupació. Les societats del grup de NOUCOR que són possibles destinatàries d'aquestes dades són les següents:

 • NOUCOR HEALTH, S.A. amb CIF A63279152 i domicili social a l'Av. Camí Reial , núm. 51-57, 08184 – Palau Solità i Plegamans (Barcelona).
 • PALAU PHARMA, S.L.U. amb CIF B59730374 i domicili social a l'Av. Camí Reial , núm. 51-57, 08184 – Palau Solità i Plegamans (Barcelona).
 • URQUIMA, S.A. amb CIF A08918369 i domicili social a l'Av. Camí Reial , núm. 51-57, 08184 – Palau Solità i Plegamans (Barcelona).
 • BIOHORM, S.L. amb CIF B60403797 i domicili social a l'Av. Camí Reial , núm. 51-57, 08184 – Palau Solità i Plegamans (Barcelona).

A més, excepcionalment, sobre la base legal del seu consentiment, el compliment d'una obligació legal i l'interès públic, les dades personals es podrien facilitar a les autoritats sanitàries competents nacionals i internacionals, professionals sanitaris, així com a altres empreses amb què NOUCOR manté acords de llicència i/o de comercialització o que siguin responsables d’avaluar els productes farmacèutics, amb l’única finalitat de complir amb les obligacions legals en matèria de farmacovigilància.

Si les dades personals són accedides des de països que no ofereixen un nivell de protecció adequat, NOUCOR adoptarà, si cal, les garanties apropiades per dur a terme les esmentades transferències internacionals de dades de conformitat amb la legislació de protecció de dades aplicable. Podeu sol·licitar més informació a NOUCOR sobre les garanties apropiades a l'adreça dataprotection@noucor.com.

Finalment, informar-vos que per poder prestar-vos els nostres serveis oferts a través de la present pàgina web, requerim de l'assistència de proveïdors de serveis. Aquests tercers podran tenir accés a les vostres dades personals, però, en qualsevol cas, actuaran en nom i pel nostre compte, seguint les nostres instruccions. En cap cas no disposaran de les seves dades per a finalitats pròpies.

NOUCOR no comparteix les dades personals amb cap altre tercer, llevat que sigui necessari per a les finalitats exposades anteriorment i/o llevat que ho exigeixi la llei aplicable.

 

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

NOUCOR conservarà les seves dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Un cop finalitzat aquest període, es conservaran bloquejats durant els terminis que legalment s'estableixin.

En els supòsits relacionats amb farmacovigilància, conservarem les seves dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollides i, una vegada finalitzat aquest període, es conservaran durant el termini mínim de 5 anys de conformitat amb el que disposa l'article 6.4 del Reial Decret 577/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d’ús humà.

En el cas que les vostres dades personals s'utilitzin per a diverses finalitats que ens obligaran a conservar-les durant terminis diferents, aplicarem el termini de conservació més llarg.

Sense perjudici de l'anterior, les vostres dades personals seran conservades mentre no sol·liciteu la supressió d'aquestes dades.

 

Quins són els seus drets com a titular de les dades?

Dret

Contingut

Accés

Podreu obtenir confirmació sobre si es tracten les vostres dades personals, així com consultar les vostres dades personals concretes objecte de tractament.

Rectificació

Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes, així com completar les que siguin incompletes.

Supressió

Podreu sol·licitar l'eliminació de les vostres dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.

Oposició

Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals, llevat que no sigui possible per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els supòsits següents:

·         Mentre comproveu la impugnació de l'exactitud de les vostres dades;

·         Quan el tractament és il·lícit, s'oposi a la supressió de les seves dades, i sol·liciteu la limitació del seu ús;

·         Quan no necessiteu tractar les vostres dades, però les necessiteu per a l'exercici o defensa de reclamacions;

·         Quan s'hagi oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d'una missió d'interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.

Portabilitat

Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens heu facilitat i les que s'han obtingut a través del lloc web, així com a transmetre-les a una altra entitat.

 

Delegat de protecció de dades

Així mateix, us informem que NOUCOR compta amb un Delegat de Protecció de Dades, amb qui es podrà posar en contacte a través de la següent adreça: dataprotection@noucor.com.

 

Canals d'exercici

Podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita dirigida a NOUCOR GROUP, SL, av. Camí Reial , núm. 51-57, 08184 – Palau Solità i Plegamans (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dataprotection@noucor.com en ambdós casos amb la referència “Protecció de Dades”. Per a l'exercici dels vostres drets heu d'adjuntar una còpia del vostre DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat i indicar el dret que voleu exercir.

Si consideres que les dades personals no s'han tractat de conformitat amb la normativa aplicable podràs presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.aepd.es.

L’exercici d’aquests drets és gratuït.